Regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI z dnia 05.07.2023

Dronarch Sp. z o.o. - DRONAJMIJ.PL

W ZAKRESIE UMÓW NAJMU SPRZĘTU ORAZ ZAKUPÓW W SKLEPIE ONLINE

 1. Postanowienia wstępne
 1. Wypożyczalnia sprzętu prowadzona jest przez Spółkę pod firmą DRONARCH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-752) ul. Wąwozowa 30AA/2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000874429, REGON: 387736801, NIP: 6783187904, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, pokrytym w całości, za pośrednictwem strony internetowej: www.dronajmij.pl
 2. Magazyn Wypożyczalni Sprzętu znajduje się w Krakowie przy ul. Wąwozowej 30AA/2.
 3. Niniejszy regulamin określa rodzaj, zakres, zasady i warunki świadczenia usług przez Wypożyczalnię sprzętu.
 4. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Treść Regulaminu, w przypadku dokonania rezerwacji Sprzętu, zapłaty wynagrodzenia i akceptacji niniejszego Regulaminu, stanowi treść zawartej pomiędzy stronami Umowy.
 5. Warunkiem skorzystania z usług Wypożyczalni Sprzętu jest zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptacja w czasie składania rezerwacji.
 6. Niniejszy Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Wypożyczalni sprzętu, pod adresem: https://dronajmij.pl/regulamin/, w każdej chwili możliwe jest jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie jak i wydrukowanie.
 1. Definicje
 1. Wypożyczalnia Sprzętu – Spółka pod firmą DRONARCH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-752) ul. Wąwozowa 30AA/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000874429, REGON: 387736801, NIP: 6783187904, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, pokrytym w całości;
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług świadczących przez Wypożyczalnię Sprzętu, która zamierza zawrzeć i/lub zawarła umowę najmu sprzętu (zwany wówczas także Klientem Najemcą lub Najemcą) lub umowę sprzedaży sprzętu (zwany wówczas także Klientem Kupującym lub Kupującym);
 3. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca z Wypożyczalnią Sprzętu czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Sprzęt – wszystkie przedmioty oferowane do wynajęcia jak i do sprzedaży przez Wypożyczalnię Sprzętu zgodnie z aktualną ofertą umieszczoną na stronie www.dronajmij.pl;
 6. Rezerwacja – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy najmu, określające w szczególności rodzaj i liczbę Sprzętu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Sprzętu.
 8. Dzień Roboczy – oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 
 9. Strona internetowa – strona internetowa Wypożyczalni Sprzętu – www.dronajmij.pl
 1. Rodzaje, zakres, zasady świadczonych usług
 1. Wypożyczalnia Sprzętu za pośrednictwem swojej strony internetowej umożliwia zapoznanie się z ofertą Wypożyczalni, złożenia rezerwacji i/lub zamówienia oraz zawarcie na odległość umowy najmu i/lub umowy sprzedaży wybranego Sprzętu.
 2. Wypożyczalnia oferuje przede wszystkim możliwość wynajęcia Sprzętu, wylistowanego na stronie internetowej Wypożyczalni Sprzętu. Jedynie dodatkowo Wypożyczalnia Sprzętu oferuje także sprzedaż Sprzętu w postaci: akcesoria gopro i karty pamięci.
 3. Pełna specyfikacja Sprzętów do wynajęcia jak i Sprzętów do sprzedaży znajduje się na stronie internetowej Wypożyczalni Sprzętu. 
 4. Aktualne stany magazynowe, cennik (uwzględniający opłaty za najem i wysokość kaucji oraz ceny sprzedaży) oraz dostępności poszczególnych Sprzętów znajdują się na stronie internetowej Wypożyczalni Sprzętu.
 5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do udzielania rabatów oraz promocji w wybranym przez siebie okresie, a informacje o powyższym, jak i o najniższych cenach z ostatnich 30 dni są zamieszczane na bieżąco na stronie Internetowej Wypożyczalni Sprzętu. 
 6. Ceny podczas składania rezerwacji jak i zamówienia odzwierciedlają faktyczną cenę wynajmu i zakupu z uwzględnieniem podatku VAT.
 7. Wynajmujący jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
 8. Wysyłka wynajętego jak i zakupionego Sprzętu odbywa się w godzinach pracy Wypożyczalni Sprzętu.
 9. Wypożyczalnia Sprzętu jest czynna w dniach i godzinach aktualizowanych na bieżąco w wizytówce google dronajmij (https://g.page/r/CcwqFBXa26PwEBM/review).
 10. Najemcą Sprzętu  nie może być osoba niepełnoletnia. Wypożyczalnia Sprzętu ma prawo weryfikacji uzyskania pełnoletniości w przypadku osoby fizycznej, która zamierza wynająć Sprzęt, jak i odmówić wynajęcia Sprzętu w przypadku wątpliwości co do uzyskania pełnoletniości przez zainteresowanego wynajmem. 
 11. W przypadku, gdy Najemcą jest osobą prawna, przed wynajęciem Sprzętu koniecznym jest przekazanie Wypożyczalni Sprzętu dokumentu potwierdzającego możliwość zawarcia umowy najmu, w tym np.  Wydruku informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi z Rejestru Przedsiębiorców KRS, lub pełnomocnictwo etc.     
 12. Wypożyczalnia Sprzętu może odmówić wynajęcia sprzętu Klientowi, w przypadku nie uregulowania przez niego płatności na rzecz Wypożyczalni Sprzętu, wynikających z innej zawartej z Wypożyczalnią Sprzętu umowy lub w przypadku negatywnej weryfikacji Klienta przeprowadzonej przez Wypożyczalnię Sprzętu w szczególności w sytuacji uzasadnionego podejrzenia o przywłaszczenie Sprzętu należącego do Wypożyczalni Sprzętu lub innej współpracującej z Wypożyczalnią Sprzętu firmy.
 1. Zawarcie umowy najmu Sprzętu i umowy sprzedaży Sprzętu
  1.      Klient Najemca dokonuje rezerwacji Sprzętu poprzez system rezerwacyjny dostępny na stronie internetowej Wypożyczalni Sprzętu, poprzez wybranie Sprzętu, wybór dat, dodanie do koszyka, uzupełnienie danych rezerwacji i opłacenie. Po wykonaniu rezerwacji i opłaceniu, Klient otrzymuje potwierdzenie. 
  2.      Zawarcie umowy najmu następuje z chwilą otrzymania potwierdzenia dokonania rezerwacji.
  3. W celu zakupu Sprzętu, Klient składa zamówienie poprzez system dostepny na stronie internetowej Wypożyczalni Sprzętu, poprzez wybranie Sprzętu, dodanie do koszyka, uzupełnienie danych zamówienia, zapłatę ceny. Po złożeniu zamówienia i zapłacie ceny, Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia, co stanowi jednocześnie o zawarciu umowy sprzedaży wybranego Sprzętu.
  4. Potwierdzenie zawarcia umowy najmu i/lub umowy sprzedaży są przekazywane Klientowi pocztą elektroniczną na adres Klienta podany podczas składania rezerwacji, lub zamówienia, po potwierdzeniu dokonania płatności.
  5. W przypadku braku dostępności Sprzętu z przyczyn niezależnych od Wypożyczalni Sprzętu, w tym w szczególności w przypadku awarii Sprzętu, lub niedokonania zwrotu Sprzętu przez innego klienta (wbrew zawartej z nim umowie), Wypożyczalnia Sprzętu w pierwszej kolejności zaproponuje sprzęt zastępczy odpowiadający parametrami do zarezerwowanego, a w przypadku braku możliwości zaproponowania innego Sprzętu, lub braku zgody Klienta na zmianę Sprzętu, zawarta umowa ulega rozwiązaniu bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli, a Wypożyczalnia Sprzętu dokona zwrotu wpłaconych środków. Analogiczna zasada obowiązuje w przypadku umowy sprzedaży Sprzętu.
 1. Zasady korzystania z wynajętego Sprzętu
 1. Wypożyczalnia Sprzętu wydaje Sprzęt zgodny z opisem na stronie internetowej Wypożyczalni Sprzętu w stanie: sprawny i umożliwiający jego prawidłową eksploatację. Instrukcja obsługi każdego Sprzętu, znajdującego się w ofercie Wypożyczalni Sprzętu, dostępna jest na stronie internetowej Wypożyczalni Sprzętu w odpowiedniej zakładce: dronajmij.pl/instrukcje . W każdym czasie możliwe jest jej pobranie oraz wydruk. Dodatkowo, na prośbę Klienta, Wypożyczalnia Sprzętu wysyła instrukcje obsługi danego Sprzętu na adres e-mailowy Klienta.  
 2. Najemca zobowiązany jest używać Sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi udostępnioną na stronie internetowej Wypożyczalni Sprzętu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z zasadami panującymi w miejscu użytkowania.
 3. Najemca zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednio Sprzęt przed uszkodzeniami, kradzieżą lub zaginięciem oraz zwrócić Sprzęt w stanie kompletnym, w takim w jakim Sprzęt znajdował się w chwili jego wydania wraz ze wszystkim częściami wyposażenia oraz dokumentacją.
 4. Najemca zobowiązany jest bezzwłocznie, przed nadaniem do zwrotu, informować Wypożyczalnię Sprzętu o każdej awarii, bądź uszkodzeniu, jak również o zgubieniu, bądź kradzieży Sprzętu, pod rygorem uznania, że uszkodzenie i/lub zgubienie i/lub kradzież zostały dokonane przez Najemcę co spowoduje obciążenie Najemcy karą umowną naliczaną za każdy dzień braku lub niesprawności Sprzętu liczony od dnia następującego po terminie najmu, a obliczoną jako 200% stawki dziennej najmu uszkodzonego lub zgubionego Sprzętu.
 5. Zabronione jest usuwanie oznaczeń Wypożyczalni Sprzętu, w szczególności naklejek. Za każde usunięte oznaczenie Wypożyczalni Sprzętu zostanie naliczona kara umowna w wysokości 100 zł, która zostanie także potrącona z kaucji.
 6. Zabronione jest zabieranie Sprzętu do krajów objętych konfliktem zbrojnym.
 7. Zabronione jest podnajmowanie Sprzętu innym osobom i/lub podmiotom.
 8. Zabronione jest dokonywanie we własnym zakresie przez Klienta albo zlecanie przez Klienta podmiotom trzecim napraw lub innych ingerencji w Sprzęt.
 9. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wynajęty Sprzęt przez cały okres trwania umowy najmu, aż do chwili dostarczenia zwrotnego Sprzętu do Wypożyczalni Sprzętu, jaki i pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki użytkowania Sprzętu w czasie jego posiadania, w tym wszelkie wyrządzone szkody na mieniu jak i na osobie.
 10. Wypożyczalnia Sprzętu nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione w sprzęcie, ani ich utratę.
 1. Wydanie i zwrot sprzętu
 1. Wydanie oraz zwrot Sprzętu odbywa się albo poprzez wybraną przez Klienta podczas składania zamówienia (najmu lub sprzedaży) formę dostawy. Możliwe formy dostawy oraz ich koszt znajdują się na stronie internetowej Wypożyczalni Sprzętu, albo odbywa się osobiście z i do magazynu Wypożyczalni Sprzętu. Wypożyczalnia Sprzętu nie wysyła Sprzętu poza granice kraju.
 2. Sprzęt jest wysyłany przez Wypożyczalnię Sprzętu dzień przed wybranym terminem wynajmu ale nie wcześniej niż w dniu uznania na rachunku bankowym Wypożyczalni Sprzętu pełnej opłaty za wynajem. W przypadku opóźnienia z płatnością przez Najemcę, Wypożyczalnia Sprzętu nie ponosi żadnych konsekwencji za późniejsze wysłanie Sprzętu, czas najmu nie ulega wówczas wydłużeniu. W przypadku opóźnienia z płatnością trwającego dwa lub więcej dni, Wypożyczalnia Sprzętu nie jest zobowiązana do jego wysłania Najemcy, a Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej równej 100% uzgodnionej opłaty najmu Sprzętu.
 3. Sprzęt można odebrać osobiście z magazynu Wypożyczalni Sprzętu, po uprzednim zaznaczeniu takiej opcji podczas składania zamówienia (najmu lub sprzedaży). Sprzęt wydawany jest wówczas w godzinach pracy Wypożyczalni Sprzętu.
 4. W przypadku wysyłki Sprzętu, wewnątrz paczki znajduje się wydrukowana i opłacona etykieta zwrotna. 
 5. W przypadku zwrotu za pośrednictwem firmy kurierskiej, paczkę należy nadać tzn. przekazać sprzęt kurierowi lub umieścić w automacie paczkowym w terminie gwarantującym możliwość jej odbioru przez Wypożyczalnię Sprzętu od kuriera lub z automatu paczkowego w ostatnim dniu wynajmu, pod rygorem poniesienia przez Najemcę kosztów braku zwrotu Sprzętu w terminie.
 6. Zwrot osobisty do magazynu Wypożyczalni Sprzętu jest dokonywany najpóźniej w ostatnim dniu najmu, i jest możliwy po uprzednim ustaleniu dokładnego terminu z Wypożyczalnią Sprzętu osobiście, telefonicznie lub e-mailowo.
 7. Wypożyczalnia Sprzętu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia firm kurierskich.
 8. W przypadku braku zwrotu Sprzętu w terminie, Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wypożyczalni Sprzętu, opłaty za bezumowne korzystanie ze Sprzętu w wysokości 200% dziennej stawki najmu określonego Sprzętu, wg aktualnego na dzień zawarcia umowy cennika, za każdy dzień opóźnienia w zwrocie. W przypadku gdy opóźnienie w zwrocie przekroczy 30 dni, poza opłatą o której mowa powyżej, Najemca zobowiązany jest do zapłaty kwoty odpowiadającej równowartości ceny nowego Sprzętu, który nie został zwrócony, lub Sprzętu o zbliżonych parametrach w przypadku wycofania ze sprzedaży niezwróconego Sprzętu oferowanej przez autoryzowanego dystrybutora Sprzętu. 
 9. W przypadku uszkodzenia Sprzętu przez Najemcę, lub jego utraty lub kradzieży, Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy Sprzętu (o ile możliwa będzie naprawa, która nie spowoduje istotnej zmiany wartości Sprzętu) lub do pokrycia ceny zakupu nowego Sprzętu lub Sprzętu o zbliżonych parametrach w przypadku wycofania go ze sprzedaży, wg cen autoryzowanego dystrybutora Sprzętu. Niezależnie od powyższego Najemca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wypożyczalni Sprzętu kwoty stanowiącej równowartość czynszu najmu za każdy dzień, w którym Sprzęt był w naprawie.
 1. Szkody powstałe podczas transportu
 1. Z chwilą wydania Sprzętu Klientowi lub przewoźnikowi, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane ze Sprzętem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Sprzętu. Przy wynajmie na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Sprzętu przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Sprzętu Konsumentowi. Za wydanie Sprzętu uważa się jego powierzenie przewoźnikowi, jeżeli Wypożyczalnia Sprzętu nie miała wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.
 2. W sytuacji, gdy przesyłka ze Sprzętem nosi ślady uszkodzenia, Klient zobowiązany jest sporządzić z udziałem przewoźnika (kuriera) protokół uszkodzenia przesyłki, wraz z fotografiami uszkodzeń. Klient ma możliwość odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim przypadku, Klient jest także zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Wypożyczalnię Sprzętu. Klient otrzymuje wówczas niezwłocznie wymieniony Sprzęt o takich samych bądź zbliżonych parametrach  lub zwrot uiszczonej łącznej kwoty (za wypożyczenie lub ceny sprzedaży) wedle wyboru Najemcy.  W wypadku szkody powstałej w transporcie reklamację w firmie transportowej składa Wypożyczalnia Sprzętu, na podstawie dostarczonych przez Klienta dokumentów w postaci protokołu uszkodzenia przesyłki oraz fotografii uszkodzeń.
 3. W przypadku odbioru Sprzętu z niewidocznymi z zewnątrz uszkodzeniami, Klient zobowiązany jest zgłosić to niezwłocznie przewoźnikowi w celu sporządzenia protokołu uszkodzenia, o ile będzie to możliwe i jednocześnie poinformować o tym fakcie Wypożyczalnię Sprzętu. 
 4. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio w przypadku Sprzętu zwracanego po okresie wypożyczenia Sprzętu.
 1. Zasady Płatności oraz kaucja
 1. W przypadku umowy najmu Sprzętu, warunkiem jej zawarcia jest wpłata przez najemcę Kaucji.
 2. Kaucja oraz opłata za wynajem jest płatna przed rozpoczęciem wynajmu. Cena sprzedaży płatna jest przed wysłaniem Sprzętu.
 3. Kaucja jest zwracana przez Wypożyczalnię Sprzętu do 48 godzin od terminowego zwrotu Sprzętu bez uszkodzeń. Zwrot kaucji jest dokonywany w sposób tożsamy do wybranej metody płatności.
 4. Wypożyczalnia Sprzętu ma prawo potrącić z wpłaconej przez Najemcę kaucji równowartość wszelkich szkód i/lub braków wypożyczonego Sprzętu, a także równowartość należności za bezumowne korzystanie ze Sprzętu lub kar umownych, określonych w niniejszym Regulaminie, a także równowartości odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych 
 5. ustalonego na zasadach ogólnych.
 6. Możliwe są płatności przelewem tradycyjnym na rachunek Wypożyczalni Sprzętu wskazany na stronie internetowej Wypożyczalni Sprzętu, lub przelewem online za pośrednictwem strony internetowej Wypożyczalni Sprzętu lub poprzez Karty płatnicze:

* Visa

* Visa Electron

* Mastercard

* MasterCard Electronic

* Maestro”

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

 1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków (w tym zwrotu kaucji), zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 2. Czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego Wypożyczalni Sprzętu.
 1. Ubezpieczenie


Sprzęty z kategorii drony, kamery sportowe, kamery 360 i gimbale posiadają ubezpieczenie producenta i w przypadku pozytywnej decyzji ubezpieczyciela,  Najemca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w wysokości wyższej niż wysokość kaucji, w sytuacji gdy niezwłocznie po uszkodzeniu dokona zwrotu kompletnego zestawu: uszkodzonego sprzętu oraz pozostałych akcesoriów i dokumentacji. Faktyczna wysokość potrącenia z kaucji zostanie oszacowana po zwrocie Sprzętu oraz wycenieniu szkód.

 1. Reklamacje
 1. Wypożyczalnia Sprzętu jest zobowiązana do dostarczenia Klientowi Najemcy jak i Klientowi Kupującemu Sprzęty wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Wypożyczalnia Sprzętu ponosi wobec Klienta Najemcy jak i Klienta Kupującego odpowiedzialność za wady rzeczy na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018, poz. 1025, z późn. zm.), w szczególności art. 664 Kodeksu cywilnego oraz art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego. W przypadku Klientów, którzy dokonują zawarcia umowy najmu Sprzętu lub umowy sprzedaży Sprzętu działając jako Przedsiębiorcy odpowiedzialność Wypożyczalni Sprzętu z tytułu rękojmi zostaje wyłączona. Nie dotyczy to sytuacji wad ukrytych przez Wypożyczalnię Sprzętu.
 3. Wszelkie reklamacje odnośnie wykonania umowy najmu i/lub umowy sprzedaży przez Wypożyczalnię Sprzętu mogą być składane poprzez e-mail lub wysłane za pośrednictwem poczty pod adresy wskazane na stronie internetowej albo osobiście w siedzibie Wypożyczalni Sprzętu. Wypożyczalnia Sprzętu ma obowiązek odpowiedzieć na reklamacje w terminie 14 dni od jej otrzymania, na adres Klienta wskazany w reklamacji, przy czym do zachowania tego terminu wystarczające jest nadanie w tym terminie przesyłki z odpowiedzią na reklamację. 
 1. Zmiany terminów rezerwacji

Zmiana terminu rezerwacji możliwa jest jednokrotnie i może nastąpić po zgłoszeniu przez najemcę takiej woli, ale nie później niż do 7 (siedmiu) dni przed uzgodnionym terminem wynajmu.

 1. Odstąpienie od umowy
  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie, zawierające nr zamówienia oraz wysłanie go na e-mail: rezerwacja@dronajmij.pl. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 
  2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na wskazany w ust. 1. e-mail oświadczenia o odstąpieniu, przed jego upływem.
  3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności -od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a)     obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b)     polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2) dla pozostałych umów -od dnia zawarcia umowy.

 1. W przypadku zwrotu sprzedanego Sprzętu, zwrot do Wypożyczalni Sprzętu powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
 2. Koszt zwrotu Sprzętu ponosi konsument. Wypożyczalnia Sprzętu nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Wypożyczalnię Sprzętu.
 3. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych wart. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:

1)  o świadczenie usług, jeżeli Wypożyczalnia Sprzętu wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta - Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Wypożyczalnię Sprzętu utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,

wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Wykonanie usługi w pełni, następuje z chwilą wydania przez Wypożyczalnię Sprzętu do doręczenia Klientowi - Konsumentowi, co powoduje wówczas utratę przez Klienta Najemcę będącego Konsumentem prawa do odstąpienia od niniejszej umowy bez podania przyczyny, na co Klient Najemca Konsument akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu oraz dostępnej we właściwej zakładce na stronie internetowej Wypożyczalni Sprzętu.
 2. Informacje zawarte na stronie internetowej Wypożyczalni Sprzętu odnoszące się do Sprzętów (w tym w zakresie cen) nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, ze zm.), lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia umowy najmu Sprzętu lub umowy sprzedaży Sprzętu – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia rezerwacji i/lub zamówienia do realizacji przez Wypożyczalnię Sprzętu.
 3. Wypożyczalnia Sprzętu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu strony internetowej (w tym przerwy w funkcjonowaniu) spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta, w najszerszym dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa zakresie.
 4. Wypożyczalnia sprzętu może umieszczać w swoich urządzeniach lokalizatory. Służą one tylko i wyłącznie do zabezpieczenia przedmiotu najmu i służą wskazaniu obecnej lokalizacji sprzętu bez historii przebywania. Obowiązuje zakaz ich usuwania.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień w nim zawartych.
 7. Regulamin nie wyłącza, ani nie ogranicza żadnych uprawnień Klientów będących Konsumentami, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.
 8. Wypożyczalnia Sprzętu może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. Wypożyczalnia Sprzętu informuje Klientów o zmianach poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji Regulaminu na stronie internetowej Wypożyczalni Sprzętu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem jego publikacji. Zmiany Regulaminu nie mają wpływają na umowy zawarte do dnia wejścia w życie zmian Regulaminu. W odniesieniu do tych umów stosowane są postanowienia Regulaminu w wersji dotychczasowej.
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.06.2023 r. i obowiązuje do umów zawieranych od tego dnia.

Załącznik nr 1

Oświadczenie o odstąpieniu – wzór

Miejscowość, data

DRONARCH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wąwozowa 30AA/2

31-752 Kraków

Imię i nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta:

Nr Zamówienia:

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 27) odstępuję od umowy najmu/sprzedaży* zawartej w dniu …………………….na odległość bez podania przyczyny.  

Proszę o zwrot kwoty........  na konto*……… / w sposób, w jaki dokonano płatności.*

………………………

Podpis konsumenta

Załącznik nr 1

Polityka Prywatności

 1. Informacje ogólne
 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: dronajmij.pl;
 2. Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), wskazuję, że:
  1. Administratorem danych osobowych oraz jednocześnie Operatorem serwisu jest: DRONARCH Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-752), ul. Wąwozowa 30AA/2 (dalej zwana Spółką, Operatorem lub Administratorem);
  2. Kontakt z Administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail: rezerwacja@dronajmij.pl, pod numerem telefonu 668015713 lub pisemnie na ww. adres Administratora.
  3. Dane podane przez Pana/Panią w serwisie www, będą przetwarzane w celu obsługi zapytań przez formularz dostępny online, realizację zamówionych usług, prezentację oferty lub informacji, zawarcie i wykonanie umowy najmu i/lub sprzedaży – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy, której jest Pan / Pani stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  4. Ponadto Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów podatkowych – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi wypełnianie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).
  5. Ewentualnie Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panem/Panią umową lub obrony przed takimi roszczeniami – wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  6. Pana/Pani dane, będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy najmu i/lub sprzedaży lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych (w zależności, od tego, które z w/w zdarzeń nastąpi później). W przypadku nie zawarcia umowy najmu ani sprzedaży, Pana / Pani dane będą przetwarzane do czasu zakończenia wymiany korespondencji.
  7. Pana/Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, na podstawie umowy zawartej z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora (np. biuro rachunkowe, firma hostingowa, dostawca oprogramowania, firmy kurierskie itd.). Dane mogą być także przekazywane do sądów, organów administracji publicznej, mediatorów oraz innych podmiotów publicznych i prywatnych – jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji świadczonej usługi.
  8. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji świadczonej usługi. Podstawą prawną przekazania danych będzie wówczas jego niezbędność  do wykonania zawartej z Panem/Panią umowy najmu lub sprzedaży.
  9. Przysługuje Panu/Pani prawdo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych (w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w takim przypadku wniesiony sprzeciw jest dla Administratora wiążący). W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo jej wycofania, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Panu/Pani także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pana/Pani danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które następnie może Pan/Pani przesłać innemu Administratorowi danych. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ) jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie odbywa się w sposób niezgodny z prawem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem.
  10. Pana/Pani dane  osobowe mogą  być  również  wykorzystywane przez Administratora,  aby  kierować  do  Pana/Pani  treści  marketingowe  różnymi  kanałami,  tj.  za pośrednictwem  poczty  e-mail,  drogą  MMS/SMS.  Takie  działania  są  podejmowane  przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Pan/Pani wyraził/a na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie. Dane osobowe są wówczas przetwarzane: w celu  przesłania  zamówionej  informacji  handlowej  – podstawą  prawną przetwarzania,  w  tym  z  wykorzystaniem  profilowania,  jest  prawnie  uzasadniony  interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą; w  celach  analitycznych  i  statystycznych  –  podstawą  prawną  przetwarzania  jest prawnie  uzasadniony  interes  Administratora  (art.  6  ust.  1  lit.  f  RODO),  polegający  na prowadzeniu  analiz  aktywności  Użytkowników  w  Serwisie  w  celu  doskonalenia stosowanych funkcjonalności.
  11. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora, poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
  12. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową najmu i/lub sprzedaży jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonania tej umowy.
 1. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
 1. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 2. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 1. Hosting
 2. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: home.pl
 1. Informacje zapisywane w formularzach online
 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 1. Logi Administratora
 2. Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
 1. Istotne techniki marketingowe
 2. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/. Dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
 1. Informacja o plikach cookies
 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera zakładka pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z Operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 1. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony www.
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies proszę wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową, której Pan/Pani używa na co dzień i proszę postępować zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

Archiwalny regulamin ważny dla rezerwacji złożonych do dnia 04.07.2023 Pobierz PDF »

Przewiń na górę